OM / יסמין דייויס

בווידיאו OM יסמין דייויס מופיעה כבוראת דימויים, קוסמת של אשליות ותעתועים. כמו בכישוף, היא חוקרת את הדימוי שנוצר מתוך מחווה של יד, מנסה לתפוס ולהחזיק בבלתי נתפס, ובמה שהוא למעשה תעתוע.

הווידיאו בוחן את מגבלותיו וגבולותיו של הדימוי, של האשלייתי, ומכאן של המדיום – מחיצת הזכוכית שבין כפות ידיה, עליה נברא דימוי ההשתקפות, היא כמטאפורה למסך הקולנוע.

קיומו של הדימוי מוגבל ותלוי בידיים הגשמיות, שהרי בלעדיהן הוא יעלם. כמו בכישוף קשה לקבוע מה הוא האיבר הגשמי ומה "הרוחני", באותה מידה שקשה לקבוע האם כישוף הוא ממשי, או שמא בדיוק להפך, אשליה ותו לא.